Wydział Wspomagający - KMP Zamość

Wydział Wspomagający

Wydział Wspomagający

WYDZIAŁ WSPOMAGAJĄCY

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZAMOŚCIU


 
NACZELNIK: podinsp. Joanna Kopeć, tel. (84) 677-12-06
 
 

Sekretariat (84) 677-12-05, fax. (84) 677-12-10,


Prezydialny (84) 677-11-05,

Finanse (84) 677-12-04

Zaopatrzenie (84) 677-11-20,

Transport (84) 677-11-37,

Łączność (84) 677-14-11, 677-14-14,

Informatyka (84) 677-11-26,

Poczta specjalna (84) 677-14-09.


Zadania Wydziału Wspomagającego

1. Prowadzenie gospodarki finansowej Komendy w sposób zgodny z wymogami ustawy o finansach publicznych i przepisów wytycznych do tej ustawy.
2. Sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę realizacji wydatków.
3. Klasyfikowanie wydatków budżetowych według budżetu zadaniowego.
4. Analiza stopnia wykorzystania limitu finansowego jednostki oraz prowadzenie w tym zakresie pomocniczych ewidencji.
5. Przestrzeganie zasad gospodarności i celowości przy dokonywaniu wydatków finansowych.
6. Ewidencjonowanie kosztów postępowań przygotowawczych w zakresie holowania, parkowania pojazdów dla celów dochodzeniowo – śledczych , badania osób zatrzymanych, ekspertyz i opinii biegłych z medycyny sądowej , pożarnictwa, techniki motoryzacyjnej, badań komputerowych oraz tłumaczeń.
7. Sporządzanie informacji rocznych o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy z tytułu umów zlecenia.
8. Naliczanie i sporządzanie list dodatkowych należności z tytułu ustawowych świadczeń przysługujących funkcjonariuszom.
9. Obliczanie kosztów poniesionych przez Policję w związku z fałszywym alarmem.
10. Opracowywanie umów cywilno prawnych w ramach upoważnienia Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji , ewidencjonowanie i obliczanie zaangażowania środków finansowych z tytułu zawartych umów.
11. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w KMP w Zamościu.
12. Prowadzenie gospodarki mandatowej w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, rozliczania formularzy bloczków mandatowych oraz przyjmowania i przekazywania środków pieniężnych uzyskanych z nałożonych grzywien w drodze m.k.g.
13. Obsługa kancelaryjno – biurowa Komendy z wyodrębnieniem sekretariatów wydziałów, Kancelarii ogólnej i Poczty specjalnej.
14. Opracowywanie decyzji, zarządzeń i innych aktów prawnych , prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz udostępnianie informacji publicznej.
15. Prowadzenie ewidencji pomocniczych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych użytkowanych w jednostce oraz materiałów wydawanych do bieżącej eksploatacji, składanie w tym zakresie zapotrzebowań do komórek merytorycznych KWP w Lublinie.
16. Prowadzenie dokumentacji w zakresie pozyskiwanych darowizn.
17. Realizacja zagadnień z zakresu gospodarki mieszkaniowej i czynszowej.
18. Sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem.
19. Wykonywanie bieżącej konserwacji obiektów, urządzeń i wyposażenia technicznego,
a w przypadku awarii zlecanie jej usunięcia do Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie lub innym odpowiednim podmiotom poza policyjnym.
20. Prowadzenie dokumentacji gospodarki transportowej w zakresie przebiegu i zużycia mpis eksploatowanych pojazdów oraz ich powierzania policjantom i pracownikom cywilnym.
21. Prowadzenie postępowań szkodowych, analiza kolizji i wypadków,
22. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz łączności przewodowej i bezprzewodowej w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych komisariatach Policji.
23. Administrowanie mobilnymi terminalami noszonymi i przewoźnymi.
24. Instalowanie, konfiguracja, naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń łączności i informatyki.
25. Organizacja i techniczne utrzymanie Systemu Utajnionej Łączności Telekopiowej Policji.
26. Prowadzenie książek obiektów budowlanych dla poszczególnych nieruchomości.
27. Prowadzenie książek odczytów kontroli stanów liczników (energii , gazowych), wodomierzy i innych urządzeń pomiarowych.