Wydział Ruchu Drogowego - KMP Zamość

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZAMOŚCIU
 
 
NACZELNIK: - podinsp. Tomasz Halinowski tel. (84) 677-12-30
 
Z-ca NACZELNIKA: asp. sztab. Marcin Duda  tel. (84) 677-12-32
 

Sekretariat: (084) 677-12-31, fax (084) 677-12-88,

 


Wydział Ruchu Drogowego:
- nadzoruje bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach, kieruje ruchem i go kontroluje,

- analizuje stan bezpieczeństwa na drogach publicznych, bada rodzaj, okoliczności, przyczyny, czas, geografię wypadków i kolizji drogowych oraz opracowuje programy poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ocenia ich wdrażanie na podstawie własnych analiz,

- dyslokuje służby ruchu drogowego adekwatnie do istniejącego zagrożenia zdarzeniami drogowymi i wykonuje służby na drogach o ważniejszym znaczeniu komunikacyjnym i największym zagrożeniu bezpieczeństwa,

- pełni służby na drogach zgodnie z taktyką i technikami wypracowanymi przez KWP w Lublinie,

- wytycza i nadzoruje zadania dla Posterunków Policji i innych komórek organizacyjnych,

- organizuje, realizuje i udziela pomocy przy pilotażach: VIP, ładunków nienormatywnych,

- zabezpiecza miejsca zdarzeń drogowych, wykonuje czynności w trybie art. 308 kpk na miejscach tych zdarzeń,

- współpracuje z pozapolicyjnymi podmiotami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego,

- organizuje, koordynuje i kształtuje politykę represyjną i pozarepresyjną jak i reaguje na przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym,

- współdziała z organami administracji samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w sprawach: opiniowania i uzgadniania projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych, lustracji dróg, likwidacji miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drogach, innych będących w kompetencji Komendy,

- współdziała ze środkami masowej komunikacji w sprawach: zapobiegania i zwalczania nietrzeźwości wśród uczestników ruchu drogowego, poprawy bezpieczeństwa na drogach, upowszechniania przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizacji audycji, publikacji i wydawnictw o tematyce związanej z ruchem drogowym i popularyzujących pracę Policji,

- prowadzi i organizuje działalność profilaktyczno – wychowawczą w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Udziela wszechstronnej pomocy dyrektorom szkół w realizacji programów edukacyjnych z zakresu wychowania komunikacyjnego oraz sprawuje nadzór w tym zakresie przez wyznaczonego policjanta,