Wydział Kryminalny - KMP Zamość

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

WYDZIAŁ KRYMINALNY

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZAMOŚCIU


Naczelnik Wydziału: nadkom. Mariusz Sykała

Zastępca Naczelnika ds. dochodzeniowo-śledczych: p. o. asp. szt. Ireneusz Wójcik 

Sekretariat: (84) 677-14-22, fax (84) 677-14-29, 

 
Zastępca Naczelnika ds. operacyjnychnadkom. Bartłomiej Heider
Sekretariat: (84) 677-13-40, fax (84) 677-13-39
 
ZESPÓŁ ds. POSZUKIWAŃ (84) 677-13-38, fax (84) 677-13-99
 

 


W zakresie pracy operacyjno-rozpoznawczej do zadań Wydziału Kryminalnego należy m.in.:

* Prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa (m.in. zabójstwa, rozboje z użyciem broni palnej, zgwałcenia, kradzieże samochodów) dokonywane indywidualnie bądź w zorganizowanych grupach przestępczych;
* Koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych służby kryminalnej w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw;
* Prowadzenie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej;
* Ujawnienie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie.
* Nadzorowanie i organizowanie działań podejmowanych przez podległe służby w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz zaginionych;
* Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach;
* Koordynowanie i współpraca z organami i instytucjami poza policyjnymi, w których zakresie działania jest ochrona stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W zakresie pracy dochodzeniowo - śledczej realizuje zadania Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa kryminalne.

Do głównych zadań należy:

1.    Prowadzenie postępowań przygotowawczych m.in. z zakresu:

        * przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu (np zabójstwa, pobicia, uszkodzenia ciała, wypadki komunikacyjne);
        * przestępczości przeciwko mieniu (np kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje, uszkodzenia mienia);
        * przestępczości przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych (np oszustwa internetowe);
        * przestępczości narkotykowej

2.     Podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć na miejscach zdarzeń:

        * ujawnianie, utrwalanie i zabezpieczanie śladów oraz dowodów rzeczowych;
        * obsługa procesowa 

3.     Współdziałanie z innymi pionami Policji w czasie prowadzenia śledztw i dochodzeń w zakresie ustalania sprawców przestępstw.

4.     Nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Posterunki Policji.

5.     Prowadzenie rejestracji kryminalnej i kryminalistycznej dla celów procesu wykrywczego.

6.     Przechowywanie i ewidencjonowanie dowodów rzeczowych zabezpieczonych dla potrzeb prowadzonych postępowań przygotowawczych.

7.     Współdziałanie z Prokuraturami nadzorującymi dochodzenia i śledztwa w zakresie wykonywania czynności procesowych.

8.     Współpraca z innymi jednostkami Policji i instytucjami poza policyjnymi w zakresie wykrywania sprawców przestępstw.