Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą - KMP Zamość

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
 
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZAMOŚCIU


NACZELNIK: kom. Marcin Muzyka, tel. (84) 677-13-66
 

Sekretariat: (84) 677-13-67, fax. (84) 677-13-90,

 

Do zadań Wydziału do Walki z Przestępczościa Gospodarczą należy m.in.:

* wykonywanie czynności operacyjnych w zakresie rozpoznania i ujawnienia przestępstw o charakterze gospodarczym i korupcyjnym;
* prowadzenie rozpoznania osób i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność naruszającą interes ekonomiczny Skarbu Państwa;
* prowadzenie postępowań przygotowawczych z zakresu przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;
* dokonywanie ujawnienia i zabezpieczenia mienia sprawców przestępstw gospodarczych, oraz miejsc jego legalizacji;
* współpraca z Prokuraturą oraz innymi organami uprawnionymi w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w strukturach którego funkcjonuje Zespół dw. z Korupcją, zajmuje się także ochroną szeroko rozumianego obrotu gospodarczego, ochroną własności intelektualnej, zwalczaniem przestępczości komputerowej, w tym z wykorzystaniem portali internetowych , wyłudzeniami kredytów, pożyczek i subwencji oraz wszelkimi przejawami przestępczości o charakterze korupcyjnym.

Jeśli chcesz nam pomóc w ujęciu sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym i korupcyjnym z niżej wymienionych kategorii.

 
ZADZWOŃ

w godz. 7.30 – 15.30 ( w dni powszednie) z informacjami o :

 

wykorzystaniu nielegalnego oprogramowania do prowadzenia działalności gospodarczej,
 przestępczości intelektualnej tj. o kopiowaniu i dystrybuowaniu nielegalnych kopii muzycznych, filmów, pr. komputerowych oraz gier,
 wprowadzaniu do obrotu handlowego, towarów oznaczonych podrabianymi znakami towarowymi,
nieprawidłowościach dotyczących obrotu gospodarczego,
przestępstwach celno – skarbowych i transgranicznych,
naruszenia prawa w ubezpieczeniach społecznych ( ZUS,KRUS), majątkowych i komunikacyjnych,
przestępstwach przy wykorzystaniu funduszy unijnych, w ochronie środowiska, sprzedaży leasingowej,
poświadczeniu nieprawdy w dokumentach, fałszowaniu dokumentów w związku z działalnością gospodarczą, szeroko rozumianej przestępczości bankowej,
faktach lub podejrzeniu zaistnienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym.